01. Cherd singto
02. Pleng ruk kong khon pae
03. Ruk hur
04. Gu mai Ru
05. Muen tee kei pen ma
06. No Hero
07. Mai dieng sa
08. Bin kao kong fai
09. Kae kum kom
10. Mai keed fai
11. Kong mai pen rai