01. Ruk fan kao mark tao rai Ja ruk fan mai hai mark kwa
02. Yah yang chun mun ngo chai mai
03. Sode
04. Khon sum kun wun diew
05. Roo tang pai Bangruk mai
06. Luem mai dai ru mai yark luem
07. Mee arom
08. Ruk dai ru yung
09. Hueng mai dai huang mai dai
10. Khon Thai duay kun